Archiv der Kategorie: Wëllef

Wëllef

Mat Kanner aus dem Wëllefchersalter d´Liewen entdecken heescht Entdeckungsfreed, Kreativitéit a Fantasi an de Kanner waakreg maachen an entwéckelen.

Effektiv, Kanner am Alter vun 8 bis 11 Joër sinn immens virwëtzeg, wëlle gäre bäiléieren, entdecken, fuerschen……, och wann hautdësdaags verschidde gesellschaftlech Phenomener an Tendenzë probéieren, dëse Bediirfnësser vum Kand entgéint ze wiirken andeems se d´Erliefnëssfähegkeet versichen ze ënnerdrécken.

(Quelle: www.lgs.lu)